Rodo

Szanowni Państwo,
wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), jako podmiot przetwarzający dane osobowe, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi zakresu przetwarzania danych i okresu ich przechowywania.

INFORMACJA
Administratorami Państwa danych osobowych są wspólnie następujące podmioty:
CHŁODNICTWO – KLIMATYZACJA Janusz Szymański z siedzibą w 64-320 Niepruszewo, ul. Starowiejska 22, NIP: 7880025236, REGON: 632236928 (zwany Współadministratorem 1)
SERWIS URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH Kamil Szymański z siedzibą w 64-320 Niepruszewo, ul. Starowiejska 22, NIP: 7773302238, REGON: 369008062 (zwany Współadministratorem 2)

Rodzaj przetwarzanych danych w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
pełna nazwa firmy lub/i imię, nazwisko, numer NIP/REGON/KRS, adres wykonywania działalności, adres siedziby, adres/y oddziału/ów, telefon/y kontaktowy/e, adres/y e-mail.

Rodzaj przetwarzanych danych w przypadku osób fizycznych:
imię, nazwisko, adres zamieszkania i/ lub adres wykonania usługi, telefon/y kontaktowy/e, adres/y e-mail.

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych:
• Wyżej wymienione dane przetwarzane będą w celu realizacji zleconych przez Państwa usług, zgodnego z prawem ich rozliczenia i wystawienia FV, przez okres 5 lat zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej i art. 6 RODO.
• Wyżej wymienione dane przetwarzane będą w celu realizacji Państwa gwarancji, reklamacji i roszczeń przez okres 6 lub 3 lat zgodnie z art. 118 kodeksu Cywilnego i art. 6 RODO.
• Wyżej wymienione dane będą przetwarzane w celu prawidłowego udokumentowania wykonania czynności objętych certyfikatem F-gazowym dla Personelu przez okres 5 lat, zgodnie z Załącznikiem nr 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017r. i art. 6 RODO.

Zabezpieczenie danych osobowych:
Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z zasadami art. 5 RODO. Współadministratorzy prowadzą i wdrożyli Polityki Bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi i przepisami obowiązujących ustaw. W szczególności chronimy Państwa dane poprzez zabezpieczenie cyfrowe i fizyczne. Państwa dane są przetwarzane we wskazanych powyżej celach przez upoważnionych i przeszkolonych pracowników obu Współadministratorów.

Przekazywanie danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
• podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa do uzyskania dostępu do Państwa danych osobowych;
• dostawcy usług dla Współadministratorów, w szczególności: księgowych, kadrowych, teleinformatycznych, kurierskich, pocztowych, windykacyjnych.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich i instytucji międzynarodowych.

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie są profilowane.

PRAWO ROSZCZEŃ
Zgodnie z Art. 15 RODO, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji na temat:
• celu/ów i sposobu/ów przetwarzania Państwa danych osobowych;
• kategorii przetwarzanych danych osobowych;
• odbiorcy/ów danych osobowych, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
• w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub kryterium ustalania tego okresu.

Zgodnie z Art. 15 RODO, przysługuje Państwu prawo do:
• otrzymania kopii przetwarzanych przez Współadministratorów Państwa danych osobowych w formie papierowej/elektronicznej lub innej pozwalającej na odczyt;
• żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych i cofnięcia udzielonej zgody skutkującej zaprzestaniem konkretnego sposobu i rodzaju przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Za wypełnienie obowiązków: informacyjnych, realizacji żądań, roszczeń, sprostowań, a także wszelkich innych obowiązków, w szczególności tych wynikających z art. 13 i 14 RODO odpowiedzialni są Współadministrator 1 i Współadministrator 2. Mogą Państwo uzyskać wszelkie informacje i zrealizować w.w. prawa poprzez kontakt telefoniczny z naszym biurem, kontakt pocztowy na adres siedziby lub mailowy na adres: rodo@szymanski.net.pl. Zastrzegamy sobie możliwość weryfikacji żądającego, a także udokumentowania roszczeń i żądań w formie pisemnej.